Nhn lm dịch vụ kế toán thuế, đại lý thuế 100% english hoặc song ngữ Vietnamese/ English cho các đơn vị nước ngoi, các dịch vụ nhn thực hiện:Nhn...